{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "mollysfarm.se", "Id": "7fc28883-f783-4f49-a4cf-12d2e939e86b" }

läroplanen

Du som förälder är den som står ditt barn närmast. Därför är dina synpunkter betydelse­fulla. Om du talar om vad du tycker, är det lättare för oss att ge just ditt barn vad det behöver. För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur det är tänkt att förskolan ska fungera.

Regering och riksdag har fastställt en läroplan, där det står om förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har. Genom att läsa läroplanen, Lpfö 18, får du veta vilka förväntningar och krav du som föräl­der kan ha på förskolan. Du finner en länk till läroplanen här bredvid.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för ditt barns skull, även om den också ska göra det möjligt för dig som förälder att arbeta eller studera.

I läroplanen står att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Barnen ska få pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, till exempel genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift.

Barns språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. För barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett särskilt ansvar.

Grunden för arbetet i förskolan är demokratin. Barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde. Persona­len ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet.

Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor. Eftersom alla förskolor har samma läroplan, har de också samma mål. Däremot kan sättet att arbeta skilja sig åt. Läroplanen talar inte om hur förskolorna ska arbeta mot målen, det ska personalen komma fram till tillsammans med föräldrar och barn. Vad som passar på en förskola fungerar kanske inte på en annan. Ingen barngrupp är den andra lik.

I läroplanen står att förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Därför är det viktigt att du pratar med oss om det är något du funderar över. Ett bra tillfälle är vid hämtning och lämning. Då berättar vi för dig hur ditt barn har haft det under dagen. Du kan också berätta om det har hänt något särskilt på morgonen eller i familjen som kan vara bra för oss att veta.